DFK 3.års-udstilling /FAA 3rd year exhibition i Kunsthal ULYS

Fernisering torsdag d. 1. juni kl. 17-19

Kunsthal ULYS

Gl. Havnekaj 25, 5000 Odense C

I forhallen til Kunsthal ULYS, på Odense havn, finder man Det Fynske Kunstakademis tredjeårsudstilling, som markerer afslutningen af grunduddannelsen for de studerende. Udstillingen er en suveræn opvisning i, hvor mangeartet og levende, samtidskunsten er netop nu, og giver en forsmag på nogle af morgendagens samtidskunstneriske udtryk.

Tredjeårsudstillingen er en mosaik af forskelligheder. Et tværsnit i en årgang, der viser vidt forskellige kunstsyn, metoder, materialevalg og arbejdsprocesser, som i en kollektiv gestus er gået sammen om udstillingen. I en utøjlet flerstemmighed giver udstillingen mulighed for dialoger og møder mellem praksisser, man ikke nødvendigvis ellers ville se i sammenhæng: morfende generiske computerspilfigurer finder her sin plads side om side med mikro-økosystemer af algevækster.

Som en midlertidig gæst har tredjeårsudstilling fået lov til at indtage forhallen til Kunsthal ULYS, hvor årgangens 13 kunstnere viser deres seneste produktion.

Deltagende kunstnere: Nanna Katharina Jensen, Tao Sabella Hansen, Jonas Vang Hansen, David Haack Monberg, Allan Cruz, Laurits Bugge Larsen, Simon Fiil Linnemann, Magnus Fischer Vind, Jakob Nilsson, Jesper Nørbæk, Heidi Phoebe Nikolaisen, Ruaridh Phillips og Jack Kemp.

Kunsthal ULYS åbningstider:
Torsdag kl. 19.00 – 21.00
Søndag kl. 12.00 – 16.00

Program for åbningsaftenen, den 1. juni:

kl. 17:45 Åbningstale ved kurator Nanna Stjernholm Jepsen

kl. 18:00 Koncert ved Jesper Nørbæk (3.års-studerende)

TRANSFORMATIONER

En gruppeudstilling med internationale samtidskunstnere i Kunsthal ULYS på Odense Havn med et tilhørende eventprogram om transformation

// For English please see below
Åbningsfest: 12. Maj kl. 17.00-21.00
Udstillingsperiode: 12. maj – 15. Juni 2017

Et projekt om forandringen som proces
For et år siden begyndte kuratorerne Billie Maya Johansen og Katrine Bruun Jørgensen et udstillingsprojekt med fokus på temaet transformation i samtidskunsten. Kunsthal ULYS var åbne over for det kuratoriske koncept, og rammen var dermed sat for en gruppeudstilling i de fantastiske industrilokaler på Odense Havn. Udstillingen er lavet specifikt til Odense, der i disse år er midt i en gennemgribende forandring. Udstillingstemaet er valgt med reference til Odenses ønske om en ’transformation fra stor by til storby’.

Ni internationale kunstnere
Udstillingen viser værker af ni danske og tyske samtidskunstnere, der kommer med forskellige indgange til, hvad en transformation kan være drevet af, og hvordan kunsten kan synliggøre forandringer. Kunstnerne arbejder med transformationen på forskellige måder og viser forandringens mangfoldighed: Et værk tematiserer objekters betydningsdannelse, et andet teknologiens rolle i et moderne samfund og et tredje mode- og hybridfænomener.

De udstillende kunstnere er:
Nanna Abell, Søren Assenholt, Kasper Hesselbjerg, Judith Hopf (DE), Christian Bang Jensen, Billie Maya Johansen, Johanna Kintner (DE), Aniara Omann og Anne Mette Schultz
Flere af kunstnerne har gået på Det Fynske Kunstakademi.

Et eventprogram
Sammen med udstillingen lancerer kuratorerne et eventprogram, der bidrager med nye indgange til at diskutere udstillingen og temaet. Eventprogrammet inkluderer udstillingsåbningen, en elektronisk koncert med kunstneren Claus Haxholm, en artisttalk og en omvisning i udstillingen af kuratorerne.
Om kuratorerne og Kunsthal ULYS
Kunstneren Billie Maya Johansen og kunsthistorikeren Katrine Bruun Jørgensen kommer begge fra en forstad til Odense. De vender tilbage til Odense med et ønske om at bidrage til Odenses kunstscene. Kuratorerne ønsker med udstillingen og eventprogrammet at understrege vigtigheden af et mangfoldigt kunstliv i en storby.
Gruppeudstillingen Transformationer finder sted i Kunsthal ULYS, der er et udstillingssted drevet af frivillige.

Eventprogram:
Fredag d. 12. Maj kl. 17.00-21.00
Åbningsfest arrangeret i samarbejde med Phono Festival.
Elektronisk koncert med Andreas Høegh kl. 19.00

Torsdag d. 18. Maj kl. 19.00
Screening af videoværker af en række samtidskunstnere

Torsdag d. 25. Maj kl. 19.00
Elektronisk koncert med kunstneren Claus Haxholm

Torsdag d. 1. juni kl. 19.00
Artist talk med deltagende kunstnere

Torsdag d. 8. Juni kl. 19.00
Omvisning og talk med Billie Maya Johansen og Katrine Bruun Jørgensen
Projektet er støttet af Odense Kommune og Statens Kunstfond.

For mere information kontakt:
Katrine Bruun Jørgensen, tlf. 61 67 79 54 // katrinebruun@hotmail.com
Udstillingen og eventprogrammet finder sted i:
Kunsthal ULYS,
Gl. Havnekaj 25
5000 Odense C

Åbningstider:
Torsdag kl. 19.00 – 21.00
Søndag kl. 12.00 – 16.00

Press Release:
Transformations
A group exhibition with international contemporary artists in Art Space ULYS at Odense Harbor and an event program on transformation
Opening party: May 12, 5 PM – 9 PM
Exhibition period: May 12 – June 15th, 2017
A project about change as a process
One year ago the curators Billie Maya Johansen and Katrine Bruun Jørgensen began an exhibition project focusing on the theme transformation in contemporary art. Art Space ULYS was open to the curatorial concept, and the framework was thus set for a group exhibition in the fantastic industrial space at Odense Harbor. The exhibition has been tailored specifically for Odense, which is in the midst of a profound change. The theme of the exhibition was chosen with reference to Odense Municipality’s aspiration of a transformation from a provincial town to a big city.

Nine international artists
The exhibition shows works by nine Danish and German contemporary artists who contribute with different approaches to what a transformation can be driven by, and how art can visualize change. The artists work with the theme of transformation in different ways and demonstrate the diversity of change: one work thematise the signification of objects, another technology in a modern society, and a third fashion and hybrid phenomena.
The exhibiting artists are: Nanna Abell, Søren Assenholt, Kasper Hesselbjerg, Judith Hopf (DE), Christian Bang Jensen, Billie Maya Johansen, Johanna Kintner (DE), Aniara Omann and Anne Mette Schultz
Several of the artists have studied at the Funen Art Academy in Odense.
An event program
In conjunction with the exhibition, the curators launch an event program that contributes with new approaches to discussing the exhibition and the theme. The event program includes the exhibition opening, an art video screening, an electronic concert with the artist Claus Haxholm, an artist talk, and a guided tour of the exhibition by the curators.

About the curators and Art Space ULYS
The artist Billie Maya Johansen and the art historian Katrine Bruun Jørgensen both come from a suburb to Odense. They return to Odense with a wish to contribute to the art scene in Odense. With the exhibition and the event program the curators wish to emphasize the importance of a diverse art scene in a big city.
The group exhibition Transformations takes place in Art Space ULYS, an exhibition space run by volunteers.

Event Program:
Friday, May 12, 5 PM – 9 PM
Opening party arranged in collaboration with Phono Festival. Electronic concert with Andreas Høegh at 7 PM

Thursday, May 18, 7 PM
Screening of video works by a number of contemporary artists, the program is to be announced

Thursday, May 25, 7 PM
Electronic concert with the artist Claus Haxholm

Thursday, June 1, 7 PM
Artist talk with participating artists

Thursday, June 8, 7 PM
Guided tour in the exhibition by Billie Maya Johansen and Katrine Bruun Jørgensen

The project is supported by Odense Municipality (Odense Kommune) and Statens Kunstfond.
For more information please contact:
Katrine Bruun Jørgensen, tel. 61 67 79 54 // katrinebruun@hotmail.com
The exhibition and event program takes place in:
ULYS Art Space,
Gl. Havnekaj 25
5000 Odense C

Opening Hours:
Thursday, 7 PM – 9 PM
Sunday, 12 Noon – 4 PM